سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین علمداری – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالمحمد علمداری – دانشیاردانشگاه شیراز
داریوش مولا – استاددانشگاه شیراز

چکیده:

ترسیب کربنات کلسیم به روش کربناسیون برای حذف دی اکسید کربن خروجی ازگاز فلر با استفاده از جریان دورریز واحد سودااس که منبعی غنی از کلسیم می باشد بررسی شد درحال حاضر تنها مقدار کمی از کلسیم کلراید دورریز برای بازیابی ذرات جامد کلسیم کلراید تغلیظ می شود درحالیکه بیشترآن دورریز مستقیما به رودخانه ها یا زیرزمین تخلیه می شود که باعث اثرات بد زیست محیطی می شود دراین پژوهش آزمایشات دردما و فشارمحیطی دریک دستگاه کریستالیزور ۲ لیتری انجام شد به منظور بررسی تاثیر ناخالصی های موجود درنمونه واقعی برروی فرایند ترسیب تعدادی آزمایش مقایسه ای بین نمونه واقعی و نمونه سنتزی بدون ناخالصی انجام شد و تاثیر درصدهای مختلف دی اکسید کربن برروی فرایند ترسیب کربنات کلسیم تولید شده ازمحلول کلسیم کلراید خالص و جریان دورریز واحد سودا اش مورد مطالعه قرارگرفت