سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
علی سلاجقه – دانشیار دانشگاه تهران
مجتبی صانعی – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محمد مهدوی – استاددانشگاه تهران

چکیده:

ازجمله عوامل مهم تاثیر گذارازنظر محققین برنرخ کنش و فرسایش روخانه ها دو پارامتر هیدرولیکی شدت جریان و شیب طولی رودخانه ها می باشد بدین ترتیب که تغییر دراندازه شیب طولی و مقدار شدت جریان عبوری و میزان عمق جریان آب درمقاطع مختلف رودخانه ها برروی تنش های برشی درکف و درطول مسیر جریان موثر بوده و موجب تغییر برنرخ حمل رسوب و شکل بستر و میزان مقاومت به جریان می گردند بدین منظور درتحقیق حاضر سعی شده به کمک مطالعات ازمایشگاهی دریک مدل آزمایشگاهی بطول ۸ متر و عرض ۰/۲۵۵ متر بصورت یک بعدی تاثیر شیب ها و دبی های متفاوت جریان درتغییرات مورفولوژی بستر و میزان رسوب انتقال یافته بررسی گردد.