سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین اسماعیل پور – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محسن اژدری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

ظرفیت باربری خاک غیراشباع با استفاده از رویکردهای متداول استفاده شده برای خاک اشباع با نادیده گرفتن اثر مکش ساختاری برآورد می شود.این امر باعث یک رویکرد محافظه کارانه در طراحی های استفاده شده برای پی سطحی در خاک غیراشباع می باشد. به همین دلیل، مکش ساختاری در ظرفیت باربری پی سطحی تاثیر مهمی دارد. به اضافه، یک چارچوب کلی برای تفسیر کردن ظرفیت باربری خاک غیراشباع با احتساب تاثیر مکش ساختاری، میتواند بسیار مفید باشد در این مقاله، تاثیر مکش بر روی ظرفیت باربری پی سطحی و ضریب ظرفیت باربری Ny در شرایط غیراشباع مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه آزمایشگاهی، با انجام آزمایش بارگذاری صفحه بر روی پیهای سطحی دایرهای به قطرهای ۹ ۱۲ و ۱۴ سانتیمتر، ظرفیت باربری ماسه متراکم در شرایط اشباع و غیراشباع بدست آمده است. تمام اطلاعات مورد نیاز از جمله: پارامترهای مربوط به ویژگیهای فیزیکی خاک که شامل نمودار دانهبندی، پارامترهای تراکم و دانسیته نسبی خاک و همچنین پارامترهای مقاومت برشی، نمودار نگهداشت آب – خاک ودرصد رطوبت در عمق های مختلف خاک اندازهگیری شد. طراحی و آماده سازی دستگاه و جعبه ظرفیت باربری به نحوی انجام شد که بتوان مقادیر ظرفیت باربری را در شرایط اشباع و غیراشباع و برای تراز آب زیرزمینی مختلف بدست آورد. آزمایشها بر روی ماسه خوب دانهبندی شده استهبان در شرایط اشباع و غیراشباع انجام شد و نشان داده شد که در حوزه مکشهای بالا، ظرفیت باربری ماسه در حالت غیراشباع میتواند تا ۲/۵برابر حالت اشباع باشد و این افزایش ظرفیت باربری برای پی با قطر بزرگتر، دارای افزایش بیشتری میباشد. همچنین با استفاده از نتایج آزمایشگاهی رابطهای برای محاسبه ضریب ظرفیت باربریNyپیهای سطحی در شرایط غیراشباع ارائه شد و نشان داده شد که ضریب ظرفیت باربری Ny درشرایط غیراشباع علاوه بر زاویه اصطکاک داخلی، میتواند تابعی از بعد پی، وزن مخصوص متوسط و مکش متوسط موجود در خاک باشد