سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین اسماعیل پور – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش خاک وپی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محسن اژدری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

شالوده ساختمانهای متداول، براساس نشست طراحی و تحلیل میشوند. ضریب عکس العمل خاک نسبت فشار کف پی به میزان نشست پی می-باشد و برای تحلیل عددی رفتار پیها مورد استفاده قرار میگیرد. تحقیقات و مطالعات گستردهای در زمینه مقدار این ضریب برای خاکهایخشک و اشباع انجام شده است. اما مقدار این پارامتر در مورد خاکهای غیراشباع و تاثیر مقدار مکش برروی این پارامتر تا کنون مورد بررسی کاملی قرار نگرفته است. در این مقاله تاثیر سطح آب زیرزمینی بر ضریب عکس العمل پیهای دایرهای بصورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار میگیرد. با این هدف، سه پی دایرهای شکل با قطرهای نه، دوازده و چهارده سانتیمتر ساخته شده و بر روی خاک نصب میشوند. در این مطالعه آزمایشگاهی، باانجام آزمایش بارگذاری صفحه بر روی پیهای سطحی دایرهای به قطرهای نه، دوازده و چهارده سانتیمتر، نمودار تنش – نشست ماسه متراکم در شرایط اشباع و غیراشباع بدست آمده است. تمام اطلاعات مورد نیاز از جمله: پارامترهای مربوط به ویژگیهای فیزیکی خاک که شامل نموداردانهبندی، پارامترهای تراکم و دانسیته نسبی خاک و همچنین پارامترهای مقاومت برشی، نمودار نگهداشت آب – خاک و درصد رطوبت در عمق های مختلف خاک اندازهگیری شد. سطح آب زیرزمینی در ترازهای مختلف ثابت نگه داشته شده و بارگذاری پی تا رسیدن به گسیختگی کاملانجام میشود. بعلاوه درصد رطوبت خاک در عمقهای مختلف اندازهگیری شده و توزیع مکش با استفاده از منحنی مشخصه آب-خاک تعیین میگردد. ضریب عکس العمل خاک در حالات مختلف محاسبه شده و تاثیر مکش بر این ضریب مورد بحث و بررسی قرار گرفته میگیرد. نتایج نشان داد که تراز آب زیرزمینی به طور مستقیم برروی ضریب عکس العمل بستر تاثیر میگذارد. با پایین رفتن تراز آب زیرزمینی، مکش خاکبیشتر شده و در نتیجه ضریب عکس العمل بستر افزایش مییابد. این روند افزایشی تا جایی که آب در عمق موثر حباب تنش وجود دارد، ادامه می- یابد.