سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشید توحیدی – دانشجویانکارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
وحید توفیق –
محمدمحسن توفی – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر ماسه برخواص کششی کامپوزیت کربن / اپوکسی ۴۵ ازمایش کشش دما رطوبت محیط انجام شد برای این منظور ورقه های کامپوزیت تک جهته با زاویه صفر درجه الیاف کربن با رزین اپوکسی به دو شکل با حضور و بدون حضور ماسه تحت تنش نرمال متفاوت قرارگرفتند و ظرف مدت ۴۸ ساعت عمل آوری شدند براساس استاندارد ASTM D3039 تعداد پنج عدد قطعه با ابعاد مناسب برش داده شد قطعات پس ازآماده سازی با شرایط مشخص شده استاندارد به وسیله دستگاه آزمایش یونیورسال تحت آزمایش کشش قرارگرفتند. نهایت مقادیر حداکثر کرنش مدول الاستیسیته حداکثر تنش کششی نمونه ها استخراج با مقادیر موجود برای تنشهای نرمال متفاوت مقایسه گردیدند. با توجه به نتایج بدست آمده افزایش تنش نرمال و وجود ماسه درهنگام ساخت موجب کاهش خواص کششی کامپوزیت کربن می گردد.