سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی صدیق کیا – کارشناس ارشد سازه های آبی
سیدعلی ایوب زاده – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
علی صمدی رحیم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

دراین مقاله تاثیرغیریکنواختی ذرات رسوبی برپروفیل دلتا درمخزن بررسی شده است این تحقیق دریک مدل آزمایشگاهی رودخانه با زاویه واگرایی ۱۱/۵درجه انجام شده است نمونه های رسوبی مورد آزمایش قرارگرفته دارای انحراف معیار هندسی ۱/۲تا۲/۶ بودندنتایج تحقیق نشان داد که با افزایش غیریکنواختی ذرات رسوبی میزان زاویه پیشانی دلتا درمخزن کاهش می یابد همچنین تغییرات ارتفاع دلتا و زاویه شیب قسمت بالایی دلتا با تغییر میزان یکنواختی ذرات رسوبی محسوس نیست