سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی رضازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
محمدرضا پیرستانی – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اه

چکیده:

پیش بینی و مطالعه خرابی های ناشی از برخورد جت های آبی با بستر پایین دست از مسائل حائز اهمیت درعمل مهندسی هیدرولیک است از این رو هرچند پژوهشهای متعددی در این زمینه انجام شده اما بدلیل پیچیدگی جریان نیاز به تحقیق بیشتر به نظر می رسد در پژوهش با مدلسازی برخورد جریان جت مستغرق مایل به بستر متحرک با مشخصات مصالح غیرچسبنده با d50=0/92 و انحراف معیار هندسی ۱/۲۹ تاثیر عمق پایاب درمقاطع زمانی مختلف بر تغییرات ابعاد هندسی حفره آبشستگی و تپه پایین دست آن مورد بررسی قرار گرفت با بررسی نتایج بدست امده از انجام آزمایشات و تجزیه و تحلیل آن و برازش تابع لگاریتمی مناسب به داده های آزمایشگاهی نتایج نسبتا قابل قبولی بدست امده که دراین مقاله به تفصیل به آن اشاره شده است.