سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مبین کاویان پور – مجتمع دانشگاهی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، کیلومتر ۲۵ جاده کرج
وحید اسلامی نژاد –
کرامت ملک زاده –

چکیده:

در این مقاله تاثیر ضخامت پوسته و هسته تیر ساندویچی بر ارتعاشات آزاد آن مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به افزایش روز افزون استفاده از تیرهای ساندویچی در صنایع مختلف، تحلیل استاتیک و ارتعاشات آنها بسیار مورد توجه م یباشد،برای مطالعه رفتار ارتعاشات سازه، دانستن فرکانس طبیعی و شکل مودها از اهمیت به سزایی برخوارد است، در این مقاله این مسئله به صورت آزمایشگاهی و تحلیل اجزاء محدود مطالعه شده است. تیرهای با ضخامت مختلف در پوسته و هسته، تحتآزمایش مودال قرار گرفتند و فرکانسهای آنها استخراج شد. بررسی رفتار ارتعاشات آزاد تیر با شرایط مرزی مختلف براینمونه های محدود در کارهای پژوهشی مختلف انجام شده است، اما شرایط مرزی آزاد-آزاد کار جدیدی است که در پژوهشهای پیشین انجام نشده است. از مزایای شرایط مرزی آزاد-آزاد کاهش اثرات تکیه گاهی است و از معایب آن در پژوهش حاضردشوار بودن تحریک آن با توجه به سبک بودن آن نسبت به تحریک کننده م یباشد. همچنین نتایج با استفاده از نر مافزار المانمحدود مورد ارزیابی قرار گرفته، که نتایج همخوانی قابل قبولی را از خود نشان می دهد. در تحلیل المان محدود از ترکیب المان سه بعدی و دو بعدی با خواص خطی استفاده شد. اثرات افزایش ضخامت و در واقع سختی برشی در این نوع ترکیب المان باعث شد تا نتایج همخوانی مناسبی را از خود نشان بدهد. همچنین مشاهده شد که با افزایش ضخامت هسته که از جنس یونولیت بوده است رفتار ارتعاشاتی رفتاری کاملا خطی نبوده و دچار تغییراتی م یگردد