سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزین اسدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
اکبر صفرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله تاثیر شیب کنارهای آبشکن مستقیم برمیزان حداکثر عمق آبشستگی و تغییرات توپوگرافی بسترمورد بررسی قرارگرفته است آبشکن های مورد آزمایش دارای عرض ۵سانتیمتر و با شیب های قائم ۸۵و۷۵ درجه می باشند دبی ورودی ۱۵لیتر برثانیه و عدد فرود آن ۰/۲۶ میب اشد نتایج نشان میدهد کهدردو حالت با شیب دیواره ۹۰و۸۵درجه تفاوت چندانی درحداکثر عمق آبشستگی وجود ندارد اما درحالت با دیواره ۷۵درجه حداکثر عمق آبشستگی کمتر ازدو حالت قبلی م یباشد.