سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار و دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان
سعید موسی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمد حاتم جعفری – استادیار و دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان

چکیده:

به جهت اهمیت زیادی که شناخت مکانیزم آبشستگی اطراف پایه های آن و برآورد حداکثر عمق آبشستگی در طراحی پل ها دارد، تاکنون تحقیقات وسیعی در رابطه با شناخت عوامل اثرگذار و تخمین حداکثر عمق آبشستگی انجام شده است. از سوی دیگر با پیشرفت فناوری طراحی و ساخت سازه ها، شاهد ساخت پ لها با اشکال گوناگونی بوده که از جمله آنها م یتوان به پل های با پایه گروه کج اشاره نمود. در تحقیق حاضر توسعه زمانی آبشستگی در اطراف پایه گروه کج در شرایطی که تراز فونداسیون برابر با بستر فرسایش پذیر باشد، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور آزمایش هایی بر روی پایه گروهی متشکل از دو پایه کج که بر روی فونداسیونی نصب گردید، انجام شد. آزمایش های تحت شرایط مختلف هیدرولیکی شامل سرع تها (نسبت سرعت جریان به سرعت آستانه حرکت ۰/۹۵ ، ۰/۸ و ۰/۶ ) و عمق های مختلف (نسبت عمق به عرض فونداسیون ۱ ،۲ و ۳ ) انجام شد. نتایج نشان داد که سرعت جریان در مقایسه با عمق جریان تاثیر چشمگیری در توسعه زمانی آبشستگی برای پای ههای مذکور دارند به گون های که با کاهش سرعت نسبی از ۰/۹۵ به ۰/۵ آبشستگی در مقابل فونداسیون به صفر رسیده و تنها در کناره های آن آبشستگی مشاهده گردید.