سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین بهمیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
محسن اژدری – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
سیدمحمدعلی زمردیان – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

در اینتحقیق به بررسی اثر ساختار اولیه مخلوطبنتونیتو ماسه بر روی رفتارِ مکش- تنشخالص-تغییر حجم آنهاپرداخته شده است. نمونه هایی ۱۵ و ۲۵ درصد وزنی بنتونیتتهیه شدند و درصد رطوبت اولیه بهینه و ۵± درصد رطوبتبهینه به آنها اعمال شد و جهت آزمایشدر دستگاه تحکیم قرار گرفتند. آزمایشهایتورم آزاد (ترسازی) و انقباض(خشکاندازی) بهصورتدورهای انجام گرفت. و بر روی نمونه ها قبل و بعد از دوره آزمایشتحکیم انجام شد.با هدفبهسازی خاکمورد مطالعه و کاهشمیزان تورم و انقباض، مخلوط ماسه وبنتونیت با درصدهای مختلف سیلیکات پتاسیم تثبیت شد و تمام آزمایشها تکرار گردیدند. نتایج آزمایشهای انجام شده نشان داد که با افزایش تعداد دورههای ترسازی و خشکاندازی، درصد تورم و انقباضکاهشمییابد. همچنین با افزایشدرصد رطوبتاولیه پتانسیلتورم کاهشمییابد