سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد محمودی آریا –
افشین فهیمی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
پیمان بازیار –

چکیده:

واکنش تشکیل NO حرارتی بشدت به دما حساس است و اگر تکنیکی موجب کاهش دمای شعله شود عاملی موثر جهت کاهش تشکیل Nox است روشهای کنترل تشکیل Nox همگی براساس کنترل دما و یا محدود کردن غلظت اکسیژن استوار است رقیق سازی بعنوان یکی از روشهای کاهش حداکثر دمای محفظه احتراق محسوب می شود که سبب کاهش تشکیل NO حرارتی می شود در تحقیق حاضر هدف مطالعه آزمایشگاهی تاثیر رقیق ساز CO2 برروی تشکیل آلاینده NOx در شعله پیش آمیخته متان – هوا درم حفظه احتراق استنتایج آزمایشگاهی با ساخت کوره ای با محفظه احتراق استوانه ای که دارای تقارن محوری می باشد بدست آمده است آزمایشات برای نسبت های هم ارزی ۰/۷ تا ۱/۳ و نسبت های مختلف رقیق سازی صورت گرفته است. نتایج آزمایشگاهی بدست آمده نشان میدهند که با افزایش نسبت رقیق سازی انتشار آلاینده NOx از محفظه احتراق کاهش می یابد که بعلت کاهش حداکثر دمای شعله می باشد.