سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
محمد حاتم جعفری – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
سعید موسی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

به جهت اهمیت زیادی که شناخت مکانیزم آبشستگی اطراف پای ههای پل و برآورد حداکثر عمق آبشستگی در طراحی پ لها دارد، تاکنون تحقیقات وسیعی در رابطه با شناخت عوامل اثرگذار و تخمین حداکثر عمق آبشستگی انجام شده است. از سوی دیگر با پیشرفت فناوری طراحی و ساختسازه ها، شاهد ساخت پل ها با اشکال گوناگونی بوده که از جمله آنها م یتوان به پل های با پایه گروه کج اشاره نمود. در تحقیق حاضر تاثیر رقوم کارگذاری فونداسیون با پایه گروه کج بر مشخصات آبشستگی بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور آزمای شهایی بر روی پایه گروهی متشکل از دو پایه کج مستطیلی با ابعاد۲/۵ در۳/۵ سانتی متر و زاویه ۲۸ درجه که بر روی فونداسیونی با ابعاد ۱۰ در ۱۶ سانتیمتر نصب گردید، انجام شد. آزمایش های تحت شرایط مختلف هیدرولیکی شامل سرع تها (نسبت سرعت جریان به سرعت آستانه حرکت۰/۹۵ و۰/۸ و۰۶و۰/۵ و عمق های مختلف (نسبت عمق به عرض فونداسیون ۱و۲و۳ و نیز رقوم کارگذاری فونداسیون +D* -0/5 صفر، و D* ،- D* ،(Z) انجام شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که رقوم کارگذاری تاثیر معن یداری بر عمق آبشستگی دارد به گون های که حداکثر و حداقل آبشستگی به ترتیب در -D* و +D* رخ می دهد