سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن تنگکی – کارشناس ارشد مهندسی نفت
احسان قنواتی – کارشناس ارشد مهندسی نفت

چکیده:

هدف این مقاله بررسی تاثیر دبی تزریق نیروی ثقلی و اشباع آب همزاد بر مکانیسم ریزش ثقلی میب اشد مکانیسم ریزش ثقلی یکی از مهمترین مکانیسم های مهم در بازیافت نفت درمخازن شکافدار می باشد درطول تزریق گاز ریزش ثقلی ممکن است موثرتر شودویا اینکه کندتر شود هدف دیگر ما دراین مطالعه یافتن دبی تزریق بهینه می باشد دراین مقاله برای مشاهده این فرایندتزریق گاز غیرامتزاجی به مغزه کربناته در شرایط دما و فشار محیط آزمایشگاهی درجهت های مختلف برروی یک single matrix block ( صورت گرفته است. این آزمایشات با سیال کروژن که بعنوان سیال جایگزین نفت انجام شده و گاز مورد استفاده گاز نیتروژن می باشد. دبی تزریق گاز یکی از فاکتورهای مهم در بازیافت نفت یم باشد ما یک دبی تزریق بهینه یافتیم که چنانچه دبی تزریق بیشتر یا کمتر از آن باشد بازیافت نفت کاهش می یابد در حالیکه ضریب بازیافت دراین دبی بهینه ماکزیمم مقدار خود است همچنین از مقایسه نتایج بازیافت نفت درجهت هال افقی و عمودی مشخص شد که تزریق در جهت عمودی بازیافت بیشتری دارد تا حالت افقی که پیش بینی می شود به علت جریان فیلمی نفت پس از تزریق گاز و همچنین جابجایی پیستون وار نفت توسط گاز در حالت عمودی باشد.