سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هدی سالاری – مربی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت
کاظم اسماعیلی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

حوضچه های رسوبگیردر ابتدای شبکه های انتقال آب آبیاری یکی از بخشهای مهم در مجموعه سازه های انتقال آب است. اهمیت این سازه از آن جهت می باشدکه میزان رسوبات ورودی از دهانه آبگیر را کنترل و مقدار آن بطور قابل توجهی کاهش می دهد. شیوه های مختلفی در طرح حوضچه های رسوبگیرتا کنون بکار گرفته شده است، لیکن استفاده از حوضچه رسوبگیر ساده که با صرف هزینه کم بتواند اهداف مورد نظر را تامین نماید هنوز مد نظر طراحاناست. حوضچه های رسوبگیر مستطیلی با پره های هدایت کننده جریان میتواند در افزایش راندمان تله اندازی نقش موثری ایفا نماید. چنانکه می توان در حوضچه با طول کمتر با نصب پره های هادی جریان طول مسیر حرکت جریان را افزایش داده و به راندمانهای بیشتری دست یافت. به منظور بررسی تاثیر مشخصه های پره های هادی شامل طول و زاویه قرارگیری بر میزان تله اندازی رسوب مجموعه ای از آزمایشات در شرایط مختلف طول پره، زاویه قرارگیریو عمق جریان در حوضچه انجام گرفت. نتایج نشان داد با تغییروضعیت تیغه های هدایت کننده جریان در زوایای مختلف که موجب تغییر درصد تنگشدگی میگرددراندمان تله اندازی رسوب تغییر مینماید. چنانکه برای تنگ شدگیهای بین ۲۳ تا ۳۵ درصد بیشترین تله اندازی را بدست آمد. با توجه به کاهش سرعت برای دبی ثابت و افزایش عمق جریان در حوضچه درصد تله اندازی رسوب به طور معنی داری افزایش می یابد