سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد محمودی اریا – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
حمید ممهدی هروی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
افشین فهیمی راد – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

چکیده:

رقیقسازی به عنوان یکی از روشهای کاهش حداکثر دمای محفظهاحتراق محسوب میشود که سبب کاهش تشکیل NOحرارتی میگردد. روشهای کنترل تشکیلNOxهمگی براساس کنترل دما و یا محدود کردن غلظت اکسیژن استوارند. در تحقیق حاضر، هدف مطالعه آزمایشگاهی تأثیر رقیقسازی سوخت بر تشکیلآلایندهNOx در شعله غیرپیشآمیخته پروپان- هوا در محفظهاحتراق است. نتایج آزمایشگاهی با ساخت کورهای با محفظهاحتراق استوانهای که دارای تقارن محوری میباشد بدست آمده است. آزمایشات برای نسبتهای همارزی ۰/۷ تا ۱/۳ و نسبتهای مختلف رقیقسازی صورت گرفته است. نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که با افزایش نسبت رقیقسازی حداکثر دمای شعله و انتشار آلاینده NOx از محفظه احتراق کاهش مییابند.