سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هدی سالاری – مربی دانشگاه جیرفت
کاظم اسماعیلی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

حوضچ ههای رسو بگیر از جمله ساز ههای ضروری است که به منظور جداکردن رسوبات همراه جریان ورودی، بعد از آ بگیر و ابتدای کانا لهای انتقال آب احداث م یشوند. شیو ههای مختلفی در طرح حوضچ ههای رسو بگیر تاکنون ب هکار گرفته شده است، لیکن استفاده از حوضچه رسو بگیر ساده که با صرف هزینه کم بتواند اهداف مورد نظر را تامین کند هنوز مدنظر طراحان است. حوضچ ههای رسو بگیر مستطیلی با تیغه های هدایت کننده جریان ۱ م یتوانند در افزایش راندمان تل هاندازی نقش مؤثری ایفا کنند. چنانکه م یتوان در حوضچه با طول کمتر با نصب تیغه ها یهادی جریان طول مسیر حرکت جریان را افزایش داده و به راندما نهای بیشتری دست یافت. به منظور بررسی تأثیر مشخص ههای هندسی تیغه ها یهادی شامل طول و زاویه قرارگیری بر میزان تل هاندازی رسوب مجموع های از آزمایشات در شرایط مختلف طول تیغه، زاویه قرارگیری و عمق جریان در حوضچه انجام گرفت. نتایج نشان داد با افزایش زاویه تیغ ههای هدایت کننده جریان که موجب تغییر درصد تنگ شدگی جریانمیانی م یشود تا حدودی افزایش م ییابد. همچنین راندمان تل هاندازی رسوب با افزایش عمق جریان و نیز طول تیغ هها افزایش نشان م یدهد.