سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محرم اسدزاده – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه عمران،
حسین سلطانی جیقه – استادیار و عضو هیأت علمی، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، گروه عمران، ت

چکیده:

تولید و انباشت روز افزون لاستیکهای فرسوده و ضایعاتی در دهههای اخیر سبب بروز مخاطرات و مشکلات زیست محیطی وبهداشتی در سراسر جهان شده است. در این مقاله امکان استفاده از خرده لاستیک به عنوان مصالح در مهندسی عمران با انجام آزمایشهای تراکم و تحکیم ادئومتری بر روی نمونههای مختلف خاکرس تسلیحشده با خرده لاستیک مورد بررسی قرار گرفته نمونههای آزمایشگاهی از مخلوط خاکرس با دو نوع خرده لاستیک با درصد های وزنی ۱۰% ,۲۰ % و ۳۰ % تهیه و آماده گردیدند. نتایج حاصل از آزمایشها نشان داد که با افزودن خرده لاستیک، وزن مخصوص خشک حداکثر و درصد رطوبت بهینه نمونهها کاهش مییابد. همچنین نتایج آزمایشهای تحکیم ادئومتری نشان میدهد که شاخص تحکیم نمونههای مسلحشده با افزایش درصد خرده لاستیک کاهش و در مقابل شاخص تورم آنها افزایش می یابد. نشست تحکیمی در مخلوطهای حاوی خرده لاستیکافزایش مییابد بطوریکه با افزایش درصد خرده لاستیک در مخلوط، میزان نشستپذیری افزایش مییابد.