سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرنوش کهندل – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی
جواد بهمنش – استادیاران دانشگاه ارومیه
بایرامعلی محمدنژاد –

چکیده:

دراین مقاله به مطالعه و بررسی تغییرات زمانی فرسایش و رسوبگذاری درپیچ۹۰درجه یک کانال مستطیلی ازمایشگاهی پرداخته شده است مواد رسوبی با قطرمتوسط ۱/۲ میلیمتر ازابتدای کانال تا ۲برابر عرض کانال درپایین دست پیچ و به ضخامت ۱۰ سانتیمتر پخش شده است مسیر سرعت ماکزیمم و تغییرات زمانی سرعت و توپوگرافی بستر و نیز پروفیل سطح آب مطالعه شدها ست و نتایج نشان میدهد که با گذشت زمان میزان فرسایش و رسوبگذاری افزایش یافته و هرچه دبی جریان بیشتر می گردد میزان ابشستگی بیشتر شده و محل وقوع آبشستگی به بالا دست پیچ حرکت می کند.