سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
حمید توپچی نژاد – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی

چکیده:

در این پژوهش، رفتار دال های بتن مسلح دوطرفه با شرایط تکیه گاهی چهار طرف گیردار در برابر بار ناشی از انفجار به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. در آزمایشات مذکور انفجار در فاصله ی نسبتا کمی از مرکز دال به وقوع پیوسته و خسارت های ایجاد شده در دال ها به صورت خسارات کلی و موضعی مورد بررسی قرار گرفته اند. خسارت های کلی شامل خطوط تسلیم قطری، ترک های شعاعی و ترکهای طولی در مجاورت تکیه گاه های گیردار دال می باشند. خسارات موضعی نیز شامل خردشدگی در وجه تحتانی دال (پشت به انفجار) می باشد. نتایج این تحقیق ضمن کمک به شناخت رفتار دال های تحت انفجار می تواند در کالیبره کردن شبیه سازی عددی تاثیر انفجار بر روی دال های بتن مسلح دوطرفه مورد استفاده قرار گیرد.