سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید حسین مهاجری – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
سید علی اکبر صالحی نیشابوری – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
اکبر صفرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در شرایط جریان با جداره زبر مقیاسهای طولی حاکم بر دینامیک جریان در ناحیه داخلی لایه مرزی علاوه بر خصویات جریان (مانند لزجت سیال) از ابعاد عناصر زبر نیز تاثیر میپذیرد. حضور اجزای زبر در بستر کانال موجب تغییر شرایط طبیعی کانال میشود. زبری ،، جریانات ثانویه را تقویت نموده و به این واسطه اثر مهمی در جابه جایی و انتقال جانبی رسوب ایفا میکند. در (مطالعه) تحقیق تحقیق حاضر با استفاده از دستگاه سرعت سنج صوتی (ADV) به بررسی آزمایشگاهی اثر زبری روی الگوی جریان و خصوصیات آشفتگی جریان پرداخته شده است. مطالعه در دو عمق و تحت اثر دو نوع زبری مختلف انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده حاکی از نوسان خصوصیات جریان (شامل تنشهای رینولدز، سرعت طولی، شدت آشفتگی) در عرض کانال میباشد که این نوسانات نوسانات در سازگاری با حضور جریانات ثانویه میباشد. مشاهده شد که سرعت طولی به جز در نواحی نزدیک به جداره با رابطه لگاریتمی به خوبی برآورده برآورده میشود. (از طرف مقابل) شدتهای آشفتگی به دست آمده نیز نیز حاکی از (حضور) وجود وجود دو ناحیه متفاوت میباشد. ناحیه نخست، در نواحی دور از جداره که از معادلات موجود تبعیت نمینماید و ناحیه نزدیک به بستر که رفتار کاملاً متفاوتی از خود نشان میدهد.