سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید دهنوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
اکبر صفرزاده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده از ابزار لوله پرستون دقیق سریهای زمانی تنش برشی بستردرنقاط مختلف عرضی یک مقطع مرکب مستطیلی با شبکه بندی ریزوبازه زمانی طولانی مدت اندازه گیری شده و الگوهای متوسط و لحظه ای آن مطالعه شده است نتایج اندازه گیری ها ضمن تایید دقت ابزار ساخته شده دراندازه گیری توزیع عرض تنش برشی مقطع مرکب نشان میدهد که برای نسبت استغراق ۰/۱۵ بواسطه تبادل مومنتم شدید بین مجرای اصلی و سیلابدشت مقدار تنش درمحل فصل مشترک بطور مشخص افزایش یافته ولی با افزایش نسبت استغراق اختلاف تنش بین مجرای اصلی و سیلابدشت کاهش یافته و توزیع تنشبهحالت یکنواخت متمایل میشود.