سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد ایمان شعار – دانشجوی دکتری مهندسی عمران-آب، دانشگاه تبریز
یوسف حسن زاده – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
محمدرضا مجدزاده طباطبائی – استادیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
امین جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

فعالیتهای انسانی و تغییرات طبیعی سبب تغییر در نرخ تأمین رسوب در رودخانهها میگردد. رودخانهها به طور طبیعی نسبت به این تغییر عکس العمل نشان میدهند تا خود را با شرایط تحمیلی جدید به تعادل برسانند. این تغییر شکل تا آنجا پیش میرود که مقطع رودخانه به تعادل دینامیکیبرسد. در این تحقیق سعی شده است تا با انجام یک مطالعه آزمایشگاهی، اثر غلظت رسوب بر نرخ تعادل آبراهههای ماسهای بررسی شود. نتایج اینتحقیق حاکی از آن است که به ازای یک نرخ رسوب ثابت، ابعاد عمق پایدار متناظر با افزایش دبی جریان، افزایش یافته است در حالیکه نرخ تغییرات عرض آبراهه آهنگ کندتری نسبت به نرخ تغییرات عمق دارد. همچنین به ازای یک دبی ثابت با افزایش نرخ رسوب تزریق شده، ابعاد عمق پایدار آبراهه کاهش و متناظر با آن عرض پایدار آبراهه افزایش یافته است.