سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر کاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
جواد فرهودی –

چکیده:

یکی از راه کارهای کاهش هزینه احداث حوضچه های آرامش، واگرایی دیوارههای حوضچه و ایجاد شیب کف معکوس در راستای هماهنگی با مقاطع بالادست و پایین دست، برای حذف سازه تبدیل، می باشد. بررسی های انجام شده نشان داده است که با ایجاد شیب کف معکوس، امکانایجاد جهش در همه اعداد فرود وجود نداشته و متناسب با شیب کف جهش دچار استغراق می گردد. در این تحقیق اثر دو عامل شیب کف وواگرایی دیوارههای حوضچه بر روی آستانه استغراق جهش توسط پارامتر عدد فرود آستانه استغراق مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش ها برای ۴ زاویه واگرایی ( ۳ و۵ ۷ و ۱۰ درجه) به اضافه جهش مستقیم در مقطع مستطیلی و برای ۴ شیب کف معکوس ۲/۳و۴/۱و۵/۶و۸درصد و دردامنه اعداد فرود ( ۹-۳صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای آزمایشگاهی نشان دادکه در هر شیب کف معکوس با افزایش زاویه واگرایی تا ۱۰ درجه به طور متوسط از میزان عدد فرود آستانه ۲۳ درصد کاسته میشود. همچنین در هر زاویه واگرایی ثابت با افزایش شیب کف تا ۸ درصد عدد فرود آستانه تا ۴۵ درصد افزایش مییابد.