سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرسول رنگ رزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مک
حمید نیازمند – دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
حمید ممهدی هروی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مکانیک، مشهد، ایران

چکیده:

امروزه راهکارهای کاهش آلاینده Nox به عنوان یکی از مهمترین آلاینده های ناشی از احتراق سوخت های فسیلی مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این راستا یکی از روش هایی که با توجه به ترمودینامیک احتراق و درک مکانیزم تشکیل Nox می تواند مفید واقع شود رقیق سازی سوخت می باشد. در این روش بوسیله رقیق کردن سوخت با ماده ای دیگر ظرفیت گرمایی مخلوط را افزایش داده و در نتیجه دمای محفظه احتراق کاهش یافته و به دنبال آن میزان NOx که وابسته به دما می باشد کاهش می یابد. هدف از این مقاله، مطالعه آزمایشگاهی اثر رقیق سازی سوخت با استفاده از گازنیتروژن در کاهش میزان آلاینده NOx در شعله غیر پیش آمیخته پروپان- هوا در یک محفظه احتراق می باشد. رقیق سازی در نسبت های مختلف هم ارزی انجام شده و میزان آلاینده NOx و حدود خاموشی شعله اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رقیق سازی سوخت با نیتروژن بسیار موثر بوده و میزان آلاینده NOx را تا حدود ۶۴% کاهش می دهد.