سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه تاجمیری – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا احسانی – دکتری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهانی
سیدموسی موسوی میرکلایی – دکتری مهندسی شیمی پژ<هشکده ازدیاد برداشت شرکت ملی نفت ایران
عماد رعایایی – دکتری مهندسی شیمی پژ<هشکده ازدیاد برداشت شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

ذرات نانویی به داخل حفرات نفوذوباتغییرترشوندگی ازنفت دوستی به آب دوستی سبب خروج نفت ازداخل حفرات گردند این مقاله ایده استفاده ازنانوذرات اکسیدروی به منظور افزایش یازیافت نفت بصورت ازمایشگاهی را معرفی می کند اهداف اصلی این پژوهش اثبات توانایی نانوذرات اکسید روی درتغییر تراوایی و تعیین پتانسیل این ذرات درجایگزین شدن نفت درمکانیسم اشام خودبخودی می باشند به کمک سل آموت ازمایشات دردومرحله برروی سه مغزه ماسه ای و یک مغزه کربناته صورت میگیرد دراولین مرحله مغزه ها بانفت خام و درمرحله دوم ابتدا مغزه ها با نانوذرات اکسیدروی و سپس با نفت خام به مدت دوهفته اشباع میگردند و برای هردوازمایش داخل سل اموت همراه با آب مقطر به مدت ۳۰ روز قرارمیگیرند نتایج نشان میدهد که میزان بازیابی نفت برای مغزه های ماسه ای ۱۷/۳ و۲و۱۵ به ترتیب به ۲۰/۶۸و۱۷/۵۷و۳۶/۲درصد و برای مغزه کربناته ازصفر به ۸/۸۹ درصد ازحجمنفت اولیه می رسند نتایج قابلیت نانوذرات اکسید روی درتغییر تراوایی به سمت آب دوست بیشتر و افزایش بازیابی نفت را نشان میدهد