سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد پرویز پور – کارشناس ارشد سازه های آبی
محمدرضا کلامی زاده – کارشناس ارشد سازه های آبی
محمود شفاعی بجستان – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

یکی ازمهمترین معضلاتی که مهندسی رودخانه با آن مواجه است مساله فرسایش بستر و سواحل رودخانه ها است این پدیده دررودخانه های آبرفتی عمیق و کم عرض دائمی به شکل پیچانرودی و دررودخانه عریض و فصلی و کم عمق بصورت شریانی شدن بروز پیدا می کند و درمسیر قوس ها به علت جریانهای ثانویه و حلزونی شدت خواهد یاهفت بطوریکه فرسایش بنجه قوسخارجی باعث فرسایش های توده ای ساحلی بیرونی میگردد به منظور کنترل این پدیده روشهای مختلفی ازقبیل ابی اسکله دیواره قائم و روشهای پوششی نظیر سنگ فرش گابیون و لحاظ بتنی بکارمی رود روش دیگری که توسط ادوگارد وکندی درسال ۱۹۸۳ برمبنای مطالعات تئوری ازمایشگاهی و صحرایی پیشنهاد گردیده و توسعه یافته است استفاده ازصفحات مستغرق می باشد صفحات مستغرق سازه های کوچکی هستند عموما از جنس بتن فلز و یا جوب که بصورت ماتریسی با زاویه نسبت به جهت جریان روی بستر رودخانه نصب میشوند صفحات با ایجاد یک جریان گردابی درقسمت پایین دست خود بسبب انتقال رسوب درعرض رودخانه می شوند.