سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزین دانیالی – کارشناس ارشد سازه های آبی
محمود شفاعی بجستان – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

یکی ازمسائل مهم دررودخانه ها آبشستگی بستر و تخریب دیواره سواحل درمحل خم رودخانه و انتقال رسوبات است برای جلوگیری ازبروز چنین پدیده ای از سازه های حفاظتی نظیر آبشکن استقرار دایک و نصب صفحات مستغرق دررودخانه استفاده میشود مطالعه حاضر درزمینه بررسی کاربرد صفحات مستغرق و تاثیر طول آنها درقوس ۹۰درجه همگرا جهت کنترل حجم آبشستگی قوس همگرا بصورت آزمایشگاهی انجام گرفته است ابتدا جهت بررسی خصوصیات آبشستگی قوس همگرای ۹۰درجه آزمایش شاهد با جریان عبوری تحت دبی ثابت ۳۰لیتر برثانیه انجام گرفت که براساس خصوصیات هندسی جریان باعث شرایط جریان ورودی ثابت برابر fr=0/267 گردید درادامه با هدف بررسی تاثیر صفحات مستغرق و همچنین بررسی تاثیر طول آنها تعداد ۶ صفحه مستغرق درطول قوس با زاویه ثابت ۲۰درجه نسبت به محورجریان با ارتفاع ثابت نصب گردیدند. نتایج این تحقیق نشان داد که نصب صفحات مستغرق با طولی برابر ۱٫۳۳H0 عملکرد مناسبی درکنترل حجم آبشستگی قوس ۹۰درجه همگرا داشته است