سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه ایرانشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرولیک
مسعود قدسیان – استاددانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد واقفی – استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

دراین مقاله تاثیر زاویه قرارگیری سه تایی آبشکن های سرسپری درقوس ۹۰درجه تندبرآبشستگی و تغییرات توپوگرافی بستر بررسی شده است زاویه جان آبشکن ها نسبت بهدیواره کانال ۶۰درجه دافع ۹۰درجه عمود و ۱۲۰درجه جاذب است و طول تصویر شده آبشکن ها درصفحه عمود برجریان یکسال می باشد نتایج نشان میدهد که بیشینه عمق آبشستگی بالادست آبشکن اول است و روند آن به صورت داغ جاذب عمود تغییر می کند درحالیکه بعداز آبشکن اول تا انتهاب ناحیه چرخشی پایین دست آبشکن سوم روند تغییرات بیشینه مقدار آبشستگی به صورت جاذب دافع عمود می باشد.