سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید عشقی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
حمیدرضا رمضی – دانشیار دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
سعید قنادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

محدوده مورد مطالعه واقع در حد فاصل ۳۵٫۵ ۲۲ ۴۸ تا ۵۲٫۶ ۲۶ ۴۸ و ۴۳ ۲۰ ۳۳ تا ۵۳ ۲۳ ۳۳ طول و عرض جغرافیای در جنوب خر مآباد در استان لرستان م یباشد. در این مقاله به بررسی و مطالعه آبخوان آبرفتی دشت سالی خرم آباد با استفاده از روش گمانه زنی مقاومت ویژه الکتریکی پرداخته شده است. این آبخوان بخشی از آبخوان بزرگ خرم آباد می باشد. در این مطالعه برای برداشت ها از آرایه شلومبرژه استفاده گردیده است. در بررسی این آبخوان ٩٣ گمانه الکتریکی در راستای ٧ پروفیل برداشت شده است. حداکثر طول پروفیل ها ١٢٠٠ متر و فاصله بین پروفیل ها حدود ۶٠٠ متر و فاصله گمانه ها در اکثر موارد حدود ٣٠٠ متر در نظر گرفته شده است. بر روی داد ههای حاصل، پردازش و تفسیر انجام شده است و نیز مدل سازی معکوس بر روی آ نها صورت گرفته است. پس از پردازش داد هها، نقشه های هم ضخامت آبرفت، هم ارتفاع سنگ کف و در نهایت نقشه RT تهیه گردیدند که بر اساس اطلاعات به دست آمده از آ نها مکان های مناسب، فاصل ههای مناسب و ژرفای مناسب برای حفر چاه انتخاب شده است.