سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود بزی جوان – دانشگاه فردوسی مشهد- گروه فیزیک
ناصر تجبر – انشگاه فردوسی مشهد- گروه فیزیک
مهدی سرگلزایی – دانشگاه علم و صنعت- دانشکدهی فیزیک

چکیده:

ویژگیهای مغناطیسی زنجیرهی اتمی (نانوسیم) یک بعدی فلزات واسط (Cr, Mn, Fe, Co, Ni)3 فاز فرومغناطیس FM) روش FPLMTO در تقریب کرههای اتمی ASA) و شیب تعمیم یافته GGA ررسی شد. تغییرات گشتاور مغناطیسی به ازای هر اتم بر حسب فاصله پیوندی بدست آمد. اثر برهم کنش اسپین مدار بررسی شد و تایج حاصل نشان می دهد که تصحیح قطبیدگی اربیتالی OPC گشتاور مغناطیسی نانو سیمهای یک بعدی اتمهای ۳d بسیار ناچیز است.