سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا نقیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، سازههای هیدرولیکی، دانشکده عمران، دانشگاه خ
سعیدرضا صباغ یزدی – استاد دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از ابزارهای مقرون بهصرفه در کنترل ارتعاش سازه میراگرهای مایع هماهنگ شده TLD) میباشند. عملکرد این میراگرها بر اساس پاشش مایع میباشد. سطحTLD با یک سقف صلب پوشش داده میشود. به دلیل تامین سطح آزاد این سقف صلب در فاصلهای از سطح آب قرار داده میشود و وزن زیادی را به سازه تحمیل میکند. اگر از این سقف استفاده نشود و سطح ظرف باز باشد به علت رخدادن عوامل جوی و یا تبخیر، رفتار مایع درون ظرف غیرقابل پیشبینی میباشد. بنابراین برای کاهش وزن میراگرهای مایع و پیشبینی مناسب رفتار میراگرمایع نوعی سقف شناور سبکتعریف شده است که روی سطح آزاد آب قرار داده شود. از طرفی دیگر این سطح شناور میتواند از پدیدهی شکست موج جلوگیری بهعمل آورد. اگر چه شکست موج موجب افزایش میرایی میشود اما در پارهای از موارد باعث میشود مقدار میرایی از حد بهینه بیشتر شود. از آنجا کهبیشتر روابطی که تاکنون برای توصیف حرکت مایع ارائه شده است با شرط رخندادن شکست موج میباشد مسقف کردن میراگر مایع هماهنگشده موجب میشود که روابط اعتبار بیشتری داشته باشند. وزن مخصوص و جنس این سقف شناور بهگونهای میباشد که روی سطح آب قرار گیرد و وقتی روی سطح آزاد قرار داده میشود حرکت موجی سطح آزاد در هنگام زلزله بهراحتی اتفاق بیافتد. در این مطالعه، رفتار دینامیکی میراگر مایع هماهنگ شده مستطیلی دو بعدی در حضور سقف شناور بررسی شده است و نتایج با میراگر مایع بدون سقف مقایسه شده است. این مطالعه به کمک نرمافزار ANSYS Mechanical انجام شده است.