سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بتول طوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشرهشناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه عل
محمدحسن سرایلو – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدحسن یزدانیان – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

شبپرهی مدیترانهای آرد Anagasta kuehniella (Zeller) (Lep.; Pyralidae) به عنوان یکی از مهمترین میزبانهای جایگزین جهت پرورش برخی از دشمنان طبیعی آفات مهم کشاورزی (زنبورهای براکون و تریکوگر اما ) به طور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد. مطالعهی حاضر با هدف بررسی اثر فروکتوز، گلوکز، ساکارز (غلظت ۳۰درصد) و آب مقطر (شاهد) به طور جداگانه روی شاخصهای باروری، طول دورهی تخمریزی، طول دورهی پیش و پس از تخمریزی و طول عمر حشرات نر و ماده در قالب طرح کاملاً تصادفی و در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد . نتایج نشان داد که چهار رژیم عذایی مورد استفاده، اختلاف معنیداری را در فراسنجههای زیستی حشره (طول عمر حشرات نر و ماده، طول دورهی تخمریزی، طول دورهی پس از تخمریزی و باروری) به وجود آورد ولی در طول دوره پ یش از تخمریزی اختلاف معنیداری مشاهده نشد.