سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جواد خلیل زاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر
حبیب آقاجانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو
علی سلمان پور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
محمدرضا حلاج یوسفی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر

چکیده:

آزادسازیتجاری درکنارمزیتهایفراوانیکه برایاقتصاد کشورها در بردارد، میتواند عوارضجانبی منفی نیز بدنبال داشته- باشد کهشدت اینعوارض، ناخواسته با توجه به آمادگیکشورها در رویارویی با اینپدیده میتواند متفاوت باشد، لذا کشورهاییکه برای استقبالاز این پدیده تمهیدات زیربنایی اندیشیده وقبل از ورود به سازمان تجارت جهانی مطالعات کافی را انجام دادهاند، میتوانند تهدیدها را به فرصت تبدیل واز مزیتهای آن بهبهترین نحو برخوردار شوند. در این راستا و به- منظور کمک به اقتصاد کشورمان، سعی شدهاست اثرات آزادسازیتجاری بر بخش کوچکی ازاقتصاد کشور بررسی، که برای نیل بهاین هدف با طرح فرضیهای، یک مدل ریاضی اقتصادی طراحی و مورد آزمون قرارگرفتهاست. در اینزمینه و بهمنظور بررسی وتجزیهوتحلیل روابط میان متغیرها از دادههای سریهایزمانی سالانه سنوات ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۶ استفاده و با کمک نرمافزارمیکروفیت وروش همگراییجوهانسون بهآزمون وجود رابطهتعادلی بلندمدت بین متغیرها وبرآوردضرایب الگوی موردنظرپرداختهشدهاست. نتایج حاصله ازآزمونهایجوهانسونجوسیلیوس وجودرابطههمجمعی بلندمدت میان متغیرهایمدل راتائید و وجود دوبردارهمجمعی را موردتاکیدقرارداد. همچنین دراین مطالعه بهمنظور بررسی موضوع « مجموع انباشت پسماندهای برگشتی » شکست ساختاری ونیز بررسیپایداری ضرایب برآورد شده در مدل از آزمون استفاده گردیدهاست که نتایج حاصل از این آزمون نیزحکایت ازپایداریضرایب برآوردی داشته ونهایتاً بابرآورد مدلها وانجام تجزیه واریانس مشخص گردیدکه شاخصآزاد سازیتجاری بر روی متغیروابسته مدل تاثیردارد.