سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهدی کاظمی – دانشیارمدیریت دولتی در دانشگاه سیستان و بلوچستان
بهاره ملکی – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ،گرایش کسب و کار الکترونیکی، نویس

چکیده:

یکیازشاخصهایتوسعهبهداشتیدرمانی،وجودسیستم های اطلاعاتی است .تغییرات تکنولوژیکی،مراکزدرمانیرابه استفاده ازسیستم های اطلاعاتی س وقدادهاست .اما،دربهترین حالت می توان -بهرهجست.تنهاانسانهاهستندکهاطلاعاتراتفسیرکرده و « اطلاعات » به « داده » ازفناوریاطلاعات برایتبدیل تبدیلمیکنند.درواقعبااستفادهازمدیریتدانشمیتواناطلاعاتیراکهباکمکفناوریکسبکرده- « دانش » به ایمبهسیستمهای اطلاعا تیموثرتبدیلنمود.فعالیت های توسعهسیستمهایاطلاعاتیبهطورخاصدرحوزه- بیمارستانی،فعالیت های پردازشاطلاعاتاست.ذینفعان،به طورخاص اعضایتیمپروژهبرتوسعه سیستم -هایاطلاعاتی متمرکزند . مدیرانپروژهبایدترکیبمناسبیازتنوعرادرتیمایجادکنندودرعین حال کنترل – مناسبرا برپروژه اعمالگردانند. زیراتنوعارزشهایفردیدرمیاناعضایتیمتوسعهپروژههایسیستمهای- اطلاعات یمنجربه ایجادتعارض ازبعدمنفی درمیاناعضایشرکتکنندهدرپروژهمیشود.البته تحقیقاتثابت- کردهکهتنوع اطلاعاتوجمعیتی درمیاناعضایتیمپروژهمنجربهافزایشموفقیتپروژهمیشود.دراین مقاله-اثرارزشتنوع رامی توانبراساس لایه هایتئوریکیتنوع،تعارضوکیفیتکارتیمیپروژهمدلکرد به تعامل مدیریت دانش درتوسعهپروژههای سیستم هایاطلاعاتیاشارهکرد