سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیرحسن پاکدامن – کارشناسی ارشد هواشناسی و هیدرو متئورولوژی، دانشگاه تهران
عبدالعلی قبادی – کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

اهداف : تهیه یک سند بالادستی و پیشنهاد تعیین سهم هریک از استا نهای داخل حوضه آبریز از منابع آب بطوریکه این سند پس از طی مراحل تصویب، مبنای تخصص قرار گیرد. روش تحقیق و دستاوردهای مقاله: برآورد توان منابع آب (سطحی و زیرزمینی) از یکسو و مصارف نیازهای وضع موجود و طر حهای توسعه منابع آب بعنوان سیمای منابع و مصارف آب حوضه به تفکیک ۶۷ بازه مورد مطالعه، ضمناً با وجود انجام مطالعات نیازهای زیست محیطی ولی این نیازها پس از رانش مدل برنام هریزی منابع آب در هر بازه تعیین م یگردد. افزون بر این جمع بندی آب برگشتی ازبازه سفیدرود که به دریا م یریزد در محاسبات لحاظ نگردیده است در این مطالعات حدود ۷۵ میلیون مترمکعب که در وضع کنونی برداشت اضافی و غیر مجاز از آبخوا نهای واقع در حوضه صورت م یگیرد از تخلیهآ بهای زیرزمینی کسر گردیده است. در وضع کنونی تامین آب شرب و صنعت عمدتاً از آ بهای زیرزمینی انجام م یگیرد. در آینده با توجه به تعادل آبخوا نهای زیرزمینی در افق طرح به ناچار بایستی از آ بهای سطحی برداشت شود. در وضع موجود حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه طالقان به دشت قزوین که خارج از حوضه است انتقال داده م یشود و همچنین ۱۵۰ میلیون مترمکعب جهت تامین بخشی از آب شرب تهران در نظر گرفته شده است. مقدار ۹۱ میلیون مترمکعب از حوضه آبریز استان کردستان به استان همدان منتقل خواهد شد دستاور دهای این مطالعات منجر به دست آمدن نتایج مطالعات هواشناسی، آ بهای سطحی، آ بهای زیرزمینی، اجتماعی، خاکشناسی، کشاورزی، آبیاری ، برنام هریزی منابع آب، نیازهای شرب و صنعت در حوضه شده است.