سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی علی آبادی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
زهرا عبدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد م
امیرمحمد جمالی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده:

کانسار بوکسیت بنیون در شمال باختر محلات در استان مرکزی قرار دارد. بررسی های صحرایی و مطالعه کانی شناسی این کنسار حاکی از وجود یک ذخیره بوکسیتی استراتیفرم با کانی های دیاسپور، امیسیت، برثیرین، روتیل، کلریت و مقادیر ناچیزی آنورتیت است که در بین نهشته های کربناته پرمین به صورت هم شیب قرار دارد. نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی به روش ICP-MS نشان دهنده وجود ۴۵/۳% تا ۵۰/۵( Al(2)O(3، ۱۹/۳% تا ۲۴/۲%( Fe(2)O(3،و ۷/۸۱% تا ۱۱%( SiO(2 می باشد. محاسبه ضرایب همبستگی به روش پیرسون حاکی از همبستگی بالای آلومینیم با آهن و تیتانیم و همبستگی پائین با سیلیس می باشد. بر اساس نمودارهای تمایزی کانسارهای حاصل از هوازدگی، اکثر نمونه های این ذخیره در محدوده بوکسیت قرار می گیرد که با توجه به نمودار Ni-Cr می توان یک سنگ مادر احتمالی با ترکیب اولترابازیک تا بازیک را برای این افق در نظر گرفت.