سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هادی عبداللهی – رئیس گروه کانهآرایی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
غلامرضا ملاطاهری – معاون مدیر کانهآرایی و فرآوری مواد معدنی سازمان زمین شناسی و اکتشافات
فتح ا… مصوری – کانیشناسی فرآیند، بخش فرآوری مواد معدنی سازمان زمین شناسی و اکتشافات
احمد امینی – مدیر کانهآرایی و فرآوری مواد معدنی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

چکیده:

مطالعه میکروسکوپی کانسنگ دولومیتی خونگاه نشان میدهد که کانی سازیها عمدتا بصورت پرکننده حفرات و رگه-رگچهای موجود در متن سنگ دولومیتیبوقوع پیوسته است. کانیهای عمده مس شاملمالاکیت- آزوریت است. بقیه کانی سازی مس، بورنیت و یا کالکوسیت (کوولیت-دیجنیت) و بندرتریزبلورهایی از مس آزاد در کنار بورنیت است. گالن مقادیر فراوانی از کانسنگ را تشکیل می دهد. دربخشهای از سطح مقطع در متن آنها انکلوزیون هایی از کانی بورنیت دیده میشود. بورنیت در حاشیهبه کالکوسیت و گاهی کوولیت-دیجنیت تبدیل شده است. کانیهای فوق اساسا در متن گالن و یا بصورت بافت باقیمانده در متن محصول آلتراسیون گالن یعنی سروزیت دیده می شود و فقط گاهیکالکوسیت مستقلا در فضای خالی بین بلورهای دولومیت ملاحظه شد. کمتر از ۱ درصد کالکوپیریت و بندرت آثاری از پیریت هم مشاهده شد. کالکوپیریت در متن بورنیت و به صورت اکسولوشن تشکیلشده باشد. جهت پرعیارسازی نمونه مس دار خونگاه از روش ثقلی (میز لرزان) استفاده شد. در بهترین شرایط عیار و بازیابی مس به ترتیب ۲۷/۷۸,۴۵/۲۶ درصد بدست آمد. جهت استحصال مس از کانسنگ، از روش انحلال اسیدی استفاده شد. به دلیل وجود مقادیر زیادی از کانی دولومیت در نمونه امکان انحلال اسیدی بر روی نمونه اولیه با مشکلاتی روبرو شد. انحلال اسیدی بر روی کنسانتره بدست آمده از آزمایش میز لرزان انجام شد. بازیابی بدست آمده در این حالت در حدود ۲۹ درصد بدست آمد. که این نشانگر حضور کانیهای سولفیدی مس میباشند (کالکوسیت) که در انحلال اسیدی وارد فاز محلول نشدهاند. جهت استحصال مس از محلول باردار، از روش ترسیب به وسیله ورقههای آهن استفاده شد.پس از ترسیب حدود ۸۳ گرم خاک حاوی مس بدست آمد. مرحله ذوب خاک مس به همراه مواد کمک ذوب در دوره و در دمای ۱۱۰۰ درجه انجام شد و در نهایت مس خالص به وزن ۶۷/۷گرم بدست آمد.