سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد عبدالملکی – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن،دانشگاه شهید باهنر
غلامرضا رحیمیپور – عضو هیت علمی دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

در بررسی رسوبات آبراههای برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ سلماس ۱۹ عنصر آنالیز شد . مؤلفه ی سنگ شناسی با استفاده از روش جدایش جوامع سنگی حذف شد. با مطالعه اطلاعات زمینشناسی ناحیه مورد مطالعه به نظر میرسد کانیزایی در این ناحیه عمدتاً متاثر از تودههای نفوذی،گدازههای بازالتی و سنگهای اولترامافیک است.همچنین با توجه به اندیس های طلا ثبت شده در منطقه و نبود طلا در نمونه های سیلتی و وجود طلا در نمونه های کانی سنگین، پاراژنزهای طلا Ag,Cu,Pb,Zn,As,Hg) که به عنوان ردیاب طلا در کانسارهای اپی ترمال استفاده می شودمورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از روش های آماری تکمتغیره و چندمتغیره مانند جداسازی جامعه آنومالی از زمینه به روش x+ts وآنالیز فاکتوری، داده های ژئوشیمیایی مورد پردازش قرار گرفتند .وپنج منطقه امید بخش معرفی شدند و فاکتور سوم وچهارم بعد از چرخش پاراژنز های طلا را نشان میدهد وفاکتوراول نیز فلزات پایه را نشان می دهد