سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاوه محمدی – دانشجویی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین،دانشگاه دامغان
نادر تقی پور – اعضا هیئت علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان
حسین مصدق –

چکیده:

در گذر دونین-کربونیفر به دلیل شرایط محیطی (تغییرات سطح آب و رخداد هنگنبرگ) تغییرات عنصری رخ داده است. برخی عناصر به عنوان ردیاب شاخص، جهت شناسایی منشأ رسوبات و همچنین بررسی سطح آبی که رسوبات در آن نهشته شدهاند، به کار میروند. از جملهی این عناصرSr می- باشد که با تغییرات سطح آب رابطه عکس و با تغییرات مقدار رسوبات در نواحی کم عمق رابطه مستقیم دارد. عناصر راهنما همچونAl, Ca, Mg, Mn, Fe, Sr میتوانند معرف شرایط محیط رسوب گذاری محیط های کربناته باشند و تغییرات آنها به دلیل تأثیرات درونی و بیرونی محیط اعم ازPH, EH و آب و هوا و … میباشد. تغییرات مقادیر عنصری در پوستهی براکیوپودها و رسوبات دربرگیرنده فسیلها در گذر دونین – کربونیفر در شمال دامغان دارای روند مشابهی هستند که حاکی از برجا بودن نمونه های فسیلی برداشت شده است