سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم رجبی –
مرتضی رزم آرا –
فاطمه سرخوش –
وجیهه عمادی کیا –

چکیده:

توده نفوذی استوک گرانیتوئیدی معین آباد با استفاده از آنالیز XRF مورد بررسی قرار گرفت. بررسی عناصر فرعی و فراوانی عناصر LILE از قبیل Th, U, Rb, K, La و تهی شدگی عناصر HFSE بیانگر ماده مذاب با منشا حاشیه فعال قارهای است. همچنین بررسی عناصر نادر خاکی و غنیشدگی عناصر LREE نسبت به MREE و HREE، همراه با آنومالی منفی Eu، میتواند بیانگر اهمیت نقش تفریق در طی فرایند تکامل گرانیتوئیدهای منطقه باشد. مطالعات ژئوشیمی عناصر اصلی نشان داد توده نفوذی پرآلومینوس تا متاآلومینوس و کالکوآلکالن (Na2O>K2O) است. این توده در رده تیپ I و موقعیت تکتونیکی همزمان با برخورد قرار میگیرد.