سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه سرخوش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی رزمآرا – دکتری، عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد،
وجیهه عمادی کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
اعظم رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مطالعه مدون ژئوشیمی بر روی گابروهای افیولیت (ترکیب بازالتی) منطقه سورند (در جنوب شرق قائن) نشان از تعلق این واحدها به موقعیت پشتههای میان اقیانوسی دارد. بر مبنای توزیع عناصر REE دو خصوصیت اصلی ژئوشیمیایی شناسایی شد. یک نوع از آنها خصوصیت ژئوشیمیایی N-MORB را دارا می باشد. این نوع درگابروهای مرتبط با افیولیت مشاهده میشود. نوع دیگر خصوصیت ژئوشیمیایی T-MORB را دارا می باشدکه این نوع در ولکانیکهای غرب منطقه مشاهده میشود. براساس مطالعات ژئوشیمی، اولترامافیکها، گابروها، دایکهای دیابازی و بازالتهای منطقه در محدوده سری تولئیتی قرار دارند. اما آندزیتها و داسیتهای غرب منطقه درمحدوده سری کالک آلکالن (مربوط به زون فرورانش) واقع شده اند.