سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا رمضی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کامران مصطفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، دان

چکیده:

در این مقاله به مطالعات ژئوالکتریکی آبخوان تلوری خرم آباد با استفاده از روش گمانه زنی مقاومت ویژه الکتریکی پرداخته شده است.این آبخوان بخشی از آبخوان بزرگ خرم آباد است و بخش مرکزی آن را شامل می شود. آرایه مورداستفاده در این مطالعه بوده شلومبرژه است. برای مطالعه این آبخوان حدود ۹۰۰ گمانه الکتریکی در راستای ۹۰ پروفیل برداشت شده است. داده های حاصل مورد پردازش و تفسیر قرار گرفته و مدل سازی معکوس بر روی آن هاانجام شده است. پس از پردازش داده ها نیم رخ های مقاومت ویژه الکتریکی همراه با تفکیک لایه ها در راستای پروفیل ها تهیه شده است. افزون بر آن نقشه های هم مقاومت ،هم ضخامت آبرفت و هم ارتفاع سنگ کف تهیه شده اند. بر اساس نتایج حاصل آبخوان شامل چند لایه که طیف گسترده ای از واریزه های دانه درشت آهکی تا آبرفت هایریز رسی را شامل می شود و ضخامت آن ها از شمال باختری به جنوب خاوری محدوده مطالعه شده افزایش می یابد به گونه ای که در کناره باختری رودخانه خرم آباد به افزون بر ۰۰ متر می رسد. ازنقشه های تهیه شده می توان برای تعیین محل های مناسب، فاصله های مناسب و ژرفاهای مناسب برای چاه و مدیریت بهره برداری از آبخوان استفاده نمود.