سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصور عادل پور – دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی
ایرج رساء –
فریبرز مسعودی –
مسعود حسینی – شرکت مهندسین مشاور زرناب اکتشاف، تهران

چکیده:

بر اساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی انجام شده، عناصر اصلی نمونه های برداشت شده، ترکیبی از آندزیت، تراکیآندریت،بازالت، آندزیت- بازالت و پیروکلاستیک شامل آگلومرا و انواع توف ها از جمله کریستال ویتریک توف، کریستال لیتیکتوف،رگههای ژاسپر، ژیپس و … را نشان م یدهند. بافت پورفیری و جریانی از جمله بافت های غالب در این ولکانیک ها م یباشد. سنگ های منطقه ماهیتی ساب آلکالن نشان م یدهند. تهی شدگی از عناصر با شدت میدان بالا همچونNb وY, Ti, Zr و غنی شدگی از عناصرK و Sr, Ba نشان دهنده شرکت پوسته در فرآیندهای ماگمایی و آلودگی ماگما توسط پوسته است. در نمودارهای ژئوشیمی تعیین محیط تکتونیکی، سنگها مورد بررسی در جزایرقوسی و حاشیه فعال قارهای تشکیل شدهاند. کانیهای کالکوسیت، کولیت، دیژنیت، بورنیت، کالکوپیریت پاراژنز کانیسازی را تشکیل میدهند. علاوه بر کانی های سولفیدی، کانی- های اکسیدی از جمله کوپریت- تنوریت و کربناتهای مس نیز دیده میشوند. در بیشتر موارد همرشدی بین کانههای مس دیده میشود. این همرشدی بهویژه بین کانیهای کالکوسیت و بورنیت بارزتر است. عیار نقره در نمونههای آنالیز شده، بالا است. با این حال کانی مستقلی از نقره شناسایی نشد. در این تیپ از کانسارسازی، کانی کالکوسیت نسبت به دیگر کانه ها فراوانی بیشتری دارد