سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرهوشنگ نورا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پژواک دیدار – مرکز مطالعات کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

بهمنظور مطالعه اندیس مس – طلا خارستان که هم زمان با تعامل سامانه های گسلی در سری های آتشفشانی منسوب به سنوزوئیک می باشد شرایط مناسبی برای پیدایش رخساره های دگرسانی با عامل زایشی مرتبط بر پیدایش مس – طلا فراهم گردیده است میکروترمومتری سیالات درگیر در نمونه های بدست آمده از مناطق امیدبخش گویای حاکمیت سامانه های اپی ترمال درتکوین زمین شناسی رخساره های پروپلیتیکی سرسیتی و رگچه های سیلیسی – پیریت دار مشکوک به طلا می باشد که بطور قابل توجهی با سازوکار ترمودینامیکی برفعالیت ماگمایی – گرمایی در جنوب شرقی ایران متناسب است که دراین مطالعه شکل اندازه نوع سیالها و آزمایش سردکردن و گرم کردن انجام شد و با بدست آمدن نقطه اتیکتیک میزان شوری چگالی سیالات درگیر و بدست آوردن فازهای اصلی این نتیجه بدست آمد که کمپلکس اصلی در منطقه کمپلکس سولفیدی بوده و کمپلکس های کلریدی در منطقه نقش مهمی نداشته و با توجه به داده ها و نمودارهای ارائه شده به این رهیافت دست یافتیم که خاستگاه سیال کانه ساز یک سیال جوی بوده و این کانسار جزء کانسارهای تیپ پورفیری اپی ترمال قرار میگیرد.