سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا محمدزاده مقدم – مدیر امور آب و فاضلاب طبس
محمد محمدزاده مقدم – دانش آموخته کارشناس ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمدرضا بنی اسدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد طبس
محمد ناظری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد طبس

چکیده:

به منظور شناسایی سازندها و لایههای تراوا و ناتروا و همچنین پتانسیلسنجی آبخوا نهای سازندهای سخت یال غربی رشته کوه شتری، مطالعات هیدرواستراتیگرافی در این منطقه انجام گرفته است. لایههای رسوبات سخت شده سازندها می توانند به لایه هایی نفوذ ناپذیر یا نفوذپذیر از هم تفکیک شوند و از آنجائیکه عمده سفرههای آبی سازندهای سخت در رسوبات کربناته می باشند، این سنگها نیز به خودی خود نفوذناپذیر بوده و آب فقط از طریق سطوح لایه بندی و درز و شکاف ها و گسل ها حرکت می نماید؛ در صورت توسعه شکستگی ها در این آهک ها باعث ایجاد سفرههای کارستی می گردد. در منطقه مورد مطالعه نیز با توجه به لیتولوژی سازندها و گسل بزرگ نایبند و مجموعه گسل های موازی و متقاطع آن سفرههای کارستی مهمی ایجاد شده است. مطالعات چینه شناسی و هیدروژئولوژی منطقه نشان می دهد که قسمت های عمده لایههای آهکی سازندهای اسفندیار، شتری و جمال بسته به میزان کارستیفیکاسیون آن ها آکیفر بوده و عمده آب چشمه ها و قنوات منطقه را تأمین و مازاد آب موجود در آبخوان سازندهای مذکور به زیر آبرفت های مخروط افکنهای دشت طبس هدایت و حجم عمده ذخایر آب زیر زمینی آبرفت ها را تأمین می نماید. بطوریکه سازند اسفندیار با گسترش و توسعه بیشتر کارست درآن، آبخوانهای بهتری نسبت به سایر سازندها داشته و امکان توسعه بهرهبرداری از آن نیز فراهم می باشد. ازطرفی اکثر لایههای سازندهای شیشتو، سردر، سرخ شیل، بغمشاه، شمشک به لحاظ چینهشناسی خاص، آکیکلود بوده و سازندهایی مانند شیشتو، سرخشیل و بغمشاه به لحاظ موقعیت چینه شناسی و لیتولوژی خاص اثرات مخربی نیز روی کیفیت آب آبخوانهای مجاور می گذارد.