سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدقاسم وتر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد یزد
الهام رضائی – کارشناس ارشد

چکیده:

اصلاح موضعی اجزای سازه ای بتن مسلح کهدارای عملکرد مناسبی درمقابل زلزله نیستند یکی از روشهای مقاوم سازی می باشددراین میان مقاوم سازی ستونهای بتنی که اعضای کلیدی درتحمل بارها و انتقال آنها ازسازه به پی می باشند ازاهمیت ویژه ای برخوردار است از انجا که هدف موردنظر دراین پژوهش دستیابی به رفتار واقعی نمونه ها تحت بارزلزله و مقایسه خروجیها بوده به مطالعات میزلرزان پرداخته شده است لذا دراین مقاله جهت دستیابی به روش کاربردی برای مقاوم سازی ستونهای بتنمسلح درمقابل زلزله اقدام به ساخت نمونه هایی برپایه روشهای آزمایشگاهی و استفاده ازروابط حاکم برمدلسازی دینامیکی و همچنین آیین نامهبتن ایران گردیده است سپس با قرار دادن درصدی ازوزن بارثقلی ستون به صورت سربار و همچنین وارد کردن فرکانسهای مختلف با استفاده از میزلرزان به مقایسه نتایج حاصل ازاین آزمون ها پرداخته شد.