سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده روناک حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه بیرجند
مسلم جهان تیغ – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی نهبندان
غلامرضا نوروزی – دکتری ژئوفیزیک، گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند
فرشاد ژولیده سر – دان شآموخته کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه بیرجند

چکیده:

آهن باچگالی ۷/۷ گرم گرم بر سانت یمتر مکعب و خود پذیری مغناطیسی در محدوده ۱۰۵ تا ۱۰۶ واحد emu قابلیت خوبی برای مطالعات ژئوفیزیکی دارد. بهترین روش ژئوفیزیکی که پاسخ مناسبی در مورد کانی های آهنارائه م یدهد روش مغناطی سسنجی است. از این رو جهت مطالعه محدوده اکتشافی از روش مغناطی سسنجی استفاده شده است. محدوده مورد مطالعه در رباط پش تبادام در استان یزد قرار دارد. بعد از بررسی های زمینشناسی و مشاهدات صحرایی برداش تهای مغناطیسی در ۶۰ پروفیل و ۲۴۰۰ ایستگاه عمود بر بیشترین تغییرات انجام شد. سنگ میزبان از نوع شیست می باشد که توده های آذرین به داخل آن نفوذ کرد ه و کان یزایی صورت گرفته است. در این محدوده توده های آذرین کان یزا به صورت تراستی بر روی آه کها رانده شد هاند. درواقع عامل اصلی کان یزایی در محدوده مورد مطالعه گسل موجود در منطقه با امتداد شما لغرب – جنو بشرق میباشد. پس از انجام تفسیر داد هها، گسترش کان یسازی با روند شمال غرب- جنو بشرق تشخیص داد ه شد که این امتداد کان یسازی با گسل نامبرده کاملا مطابقت م یکند. در ناحیه شمال و جنوب محدوده مورد مطالعه دوآنومالی نیمه بسته دیده میشود که پیشنهاد م یگردد برداش تهای ژئوفیزیکی در این مناطق ادامه یابد. بر اساس تفسی رهای کیفی گسترش کانی سازی در محدوده مورد مطالعه ۶۰ متر م یباشد. با توجه به رخنمو نهای موجود در محدوده مورد مطالعه و گسترش عمقی کان یسازی کانسار مورد مطالعه از لحاظ اقتصادی کاملا به صرفه میباشد.