سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا باقری – دانشجوی دکترا و محقق سازمان صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی شریف
حمید مهدیقلی – استادیار، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی، دانشکده
محمد سعید سیف – ستاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی، دانشکده مکان
محسن ابراهیمی چمکاکایی – دانشجوی دکترا، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از اصلی ترین منابع نویز شناورها، نویز پروان هی آنها است.پایه حل انتشار نویزروابط لایت هیل و چگونگی استخراج آنها از روابط پیوستگی و مومنتوم میباشد. مهمترین روش جهت حل و تحلیل معادله لایت هیل کاربرد روشهای عددی میباشدروشهای عددی برای حل مسائل با عدد ماخ کمتر مربوط به هندسه کلیتر و منابع آکوستیکی غیرفشرده نیاز شده است. روشهای محاسباتی آیروآکوستیکی با تاکید بر آنالوژی لایت هیل و استفاده از آن برای شبیه سازی عددی نویز جریانی القا شده جهت انتشار نویز در هوا به کار گرفته شده است.این مقاله در دو بخش بررسی شده است. بخش اول مروری بر شناسایی منابع تولید نویز در شناور و تحقیقات صورت گرفته بر اساس آن میباشد و در بخش دوم این مقاله به استخراج معادلات لایت هیل جهت انتشار منابع نویز و روشهای عددی جهت اندازهگیری میدان فشار آکوستیکی پرداخته شده است. از مهمترین نکات مهم در این مقاله گردآوری مجموعهای پیوسته از معرفی نویز شناور، منابع تولید نویز، انتشار نویز و تشریح روشهای عددی موجود جهت استخراج میدان فشار آکوستیکی با استفاده از معادله لایت هیل خواهد بود.