سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن و متال
رضا دهقان – استادیار فرآوری مواد معدنی ، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه
سیدمحمدحسن حسینی – کارشناس متالورژی، شرکت ملی صنایع مس ایران، طرح مس معادن تفت.

چکیده:

بررسی امکان سنجی استفاده از فرآیند لیچینگ تودهای در مورد مواد معدنی مستلزم انجام آزمایشهای لیچینگ ستونی با مقیاسهای مختلف ستون میباشد. برای پیادهسازی هر فرآیند هیدرومتالورژیکی اعم از لیچینگ همزنی یا لیچینگتودهای انجام مطالعات پایه شامل شناسایی نمونه و انجام آزمایشهای بطری غلتان و نیز بررسی تاثیر پارامترهای عملیاتی مختلف بر راندمان فرآیند ضروری میباشد. این تحقیق به منظور دستیابی به اطلاعات پایه مورد نیاز طراحیفرآیند لیچینگ تودهای کانسنگ اکسیده معدن مس درهزرشک انجام شده است. بدین منظور ابتدا نمونه معرف کانسنگ اکسیده معدن مس درهزرشک با عیار مس ۰/۳۸%از طریق اختلاط سه نمونه تهیه شده از بخشهای مختلفاین ذخیره با نسبتهای اختلاط ۶۹ ۶۹ % و ۰۱ % تهیه گردید. پس از مطالعات شناسایی نمونه، از طریق آزمایشهای بطری غلتان مصرف اسید نمونه معادل ۰۲ کیلوگرم بر تن تعیین و درصد بازیابی مس در این آزمایشها حدود ۱۲ % به دست آمد. بر اساس نتایج این مطالعات و پس از پیشفرآوری ۹۹۵ کیلوگرم نمونه با ۹۵ % اسید مصرفی، آزمایش لیچینگ در ستونی به ابعاد۲/۲m×۰/۲۵بر روی نمونه با ابعاد کوچکتر از ۶ اینچ انجام شد. بر اساس نتایج حاصلهحدود ۲۰ % مس و حدود ۱% آهن موجود در نمونه اولیه پس از ۶۱ روز بازیابی شده است و پاشش ستون با دبی ورودی حدود ۷ لیتر بر ساعت بر متر مربع تا پس از ۷۵ روز ادامه یافته است. در ادامه مطالعات انجام آزمایشهای استخراج با حلال آلی بر محلولهای حاصل از لیچینگ ستونی طراحی شده و در دست انجام میباشد